Admin

Archive for the ‘Полипи’ Category

Полипите – безобидни или опасни

In Полипи on November 18, 2008 at 4:23 pm

Какво представляват полипите на колона и ректума?

Полипите представляват свръхразрастване на видоизменени клетки от лигавицата на дебелото черво/колон/ , които се намират в чревният канал. Някой полипи са плоски други имат краче с което са заловени за червото.

Полипите се едни от най- честите новообразувания на червата и се срещат при 15-20% сред възрастното население. Връзката на полипите с рака на дебелото черво е ясно доказана.

Какви са симптомите от полип на дебелото черво?

Много полипи не дават симптоми и се откриват при профилактичен преглед. Някои полипи се проявяват с кървене, наличие на слуз в фекалиите и рядко с болка. Как се поставя диагнозата?

Полипите на дебелото черво се откриват чрез директен оглед на колона/колоноскопия/, или чрез рентгеново изледване/иригография/.

Има три типа колоректална ендоскопия: (1) ригидна ректоскопия, (2) флексибилна сигмоидоскопия, (3) флексибилна колоноскопия. При ректоскопията се оглеждат 20-25 см навътре в червото. При флексибелната сигмоидоскопия се оглежда последната трета от колона, където се срещат две трети от заболяванията на дебелото черво. И двете изследвания се извършват амбулаторно след подготовка за изпразване на червото.

При колоноскопията се използва по дълъг гъвкав инструмент, който често позволява оглед на целият колон. Често се използват медикаменти след подготовка на червото.

Тестовете за проверка за кръв във фекалиите (хемокулт тест) са важен тест за болестите на дебелото черво, но отрицателен резултат не означава липса на полипи. Препоръчват се тестове на имунологичен принцип без спазване на “бяла” диета.

Нужно ли е лечение чрез премахване на полипите ?

Да! Липсват сигурни критерии дали един полип е злокачествен или не поради което се препоръчва премахване на всички установени полипи. Повечето полипи могат да бъдат отстранени чрез бримка прекарана през гъвкавите апарати. Процедурата е амбулаторна и неболезнена. Премахнатият полип се изважда и изследва под микроскоп.

При големите полипи може да се наложи повече от една процедура за пълно премахване. Има полипи които поради размер, местопожение и др. налагат оперативно хирургично премахване.

Могат ли полипите да рецидивират?

При напълно отстранен полип рецидив е малко вероятен. Факторите довели до появата на полипи продължават да действат и нови полипи могат да се развият в до 30 % от хората които преди това са имали полип. Необходими са редовни прегледи при специалист проктолог с опит в лечението на болестите на ректума и колона.

Всяка година около 3000 българи се разболяват от карцином на дебелото черво.
Целта на профилактиката е 700 от тези пациенти да бъдат открити и излекувани в предраков стадий, а при останалите заболяването да бъде открито по- рано в лечим стадий. При откриване в първи стадий излекуването е 95%.

хемороиди.бг

Advertisements

Премахнете полипите … с ядки

In Полипи on November 14, 2008 at 4:35 pm

Ако имате периодично кървене при ходене по голяма нужда е редно да идете на лекар. Няма сайт или медик, който би ви диагностирал и лекувал по интернет. Самолечението може да ви коства много, включително живота. Кръв в изпражненията е симптом на редица сериозни заболявания, чиято диагностика и ранно откриване и лечение могат да ви спасят живота.

“Половината си живот пилях здравето си за да направя много пари,
другата половина пилея парите си, за да си върна здравето!”

Но нека приеме, че сте достатъчно отговорни към здравето си и вече сте посетили личния си лекар. Той ви е дал направление за гастроентеролог. Консултирали сте се, прегледали са ви, изследвали са ви и ви е поставена диагноза “Полип”. Диагнозата сама по себе си не е опасана и животозастрашаваща, но не подценявайте полипите в червата. Има теория, макар и не стопроцентово доказана, че полипите са предвестник на рака на стомаха. Е, хайде това е хипотеза, а не диагноза – не увесвайте нос. Все пак няма да навреди да се поинтересувате и да се храните по-пълноценно, да спортувате и да потърсите ВАШИЯ начин за релаксация.

Ако искате да направите нещо, което да действа като профилактика на новопояващите се полипи ви предлагаме лесен и вкусен начин:

Всеки ден изяждайте 150 – 200 грама сурови ядки /без фъстъци/ и пийте 1.5 литра минерална вода /сменяйте марките минерална вода през ден/.

Този начин на лечение на полипи може да се приложи и при вече съществуващи полипи и те би трябвало да се откъснат и изпаднат сами, но винаги се консултирайте със специалист преди да предприемете каквото и да е.

Ядките и минералната вода помагат дори при полипи на влагалището и матката при жени.

Има ли лечение при полипи в стомаха?

In Билколечение и народна медицина, Полипи on November 10, 2008 at 8:02 am

Неприятното заболяване най-често е следствие на нелекуван гастрит. По­ли­пи­те в сто­ма­ха всъщ­ност са доб­ро­ка­чес­т­ве­но об­ра­зу­ва­ние, по­я­вя­ва­що се по вът­реш­ни­те му сте­ни. Те мо­гат да бъ­дат еди­нич­ни, могат да бъдат и мно­жес­т­ве­ни и то­га­ва го­во­рим за по­ли­по­за.

От­к­ри­ха ми по­ли­пи в сто­ма­ха. Мо­я­та при­я­тел­ка ме из­п­ла­ши, че то­ва ед­ва ли не ве­че е яз­ва, а ле­ка­рят ми ка­за да не се при­тес­ня­вам за­се­га и да се под­ло­жа на пов­тор­но из­с­лед­ва­не след ме­сец. Мо­ля да раз­ка­же­те за то­ва за­бо­ля­ва­не и как­ви са ме­то­ди­те за ле­че­ни­е­то му.
Не­дял­ка Бе­ле­ва, Пет­рич

При­чи­ни­те за въз­ник­ва­не­то на по­ли­пи­те са раз­лич­ни, но най-чес­то ви­нов­но е хро­нич­но­то въз­па­ле­ние, нап­ри­мер гас­т­рит.

Пре­ди да се под­ло­жи­те на пов­тор­но из­с­лед­ва­не, опи­тай­те след­на­та ре­цеп­та

Сме­се­те по рав­но лай­ков цвят и змий­с­ко мля­ко. За­лей­те ед­на су­пе­на лъ­жи­ца от смес­та с ча­ша го­ре­ща во­да. Пред­ва­ри­тел­но сме­ле­те бил­ки­те. Ос­та­ве­те смес­та за ед­на нощ и то­га­ва пре­це­де­те. При­е­май­те от нас­той­ка­та по ед­на су­пе­на лъ­жи­ца 30 ми­ну­ти пре­ди яде­не. Кур­сът на ле­че­ние е един ме­сец. След 10-днев­но пре­къс­ва­не мо­же­те да го пов­то­ри­те.
Пов­тор­но­то из­с­лед­ва­не мо­же да по­ка­же, че е не­об­хо­ди­мо из­ряз­ва­не на по­ли­пи­те, в слу­чай че кон­сер­ва­тив­но­то ле­че­ние не е по­мог­на­ло. Съ­щес­т­ву­ват два ме­то­да на опе­ра­ция:

Пър­ви ме­тод
По­ли­пек­то­мия – ен­дос­коп­с­ко от­с­т­ра­ня­ва­не на по­ли­пи­те. Обик­но­ве­но се из­вър­ш­ва чрез гас­т­рос­коп, без да се на­ла­га раз­ряз­ва­не на ко­рем­на­та сте­на.

Вто­ри ме­тод
Елек­т­ро­ек­с­ци­зия – то­ва зна­чи по­ли­пек­то­мия с елек­т­ро­ко­а­гу­ла­ция на ос­но­ва­та на по­ли­пи­те.

Всич­ки ма­ни­пу­ла­ции се из­вър­ш­ват с ен­дос­коп, ка­то задължително се нап­ра­ви и би­оп­сия.
След по­ли­пек­то­ми­я­та е же­ла­тел­но из­вес­т­но вре­ме да хо­ди­те на ре­дов­ни прег­ле­ди, за да се кон­т­ро­ли­ра със­то­я­ни­е­то на сто­маш­на­та ли­га­ви­ца за въз­мож­ни ре­ци­ди­ви.

Прочетете повече за ПОЛИПИТЕ

блитц.бг

Какво означава колоноскопия?

In Да се знае, Полипи, Стомашни проблеми on November 1, 2008 at 1:31 pm

Добавяне на изображениеКолоноскопията е медицински термин, който се състои от две части- колоно, отнасяща към колона, или дебелото черво и скопия, което означава ” гледам отвътре “. Така колоноскопията е инструментално изследване, което позволява на лекаря да огледа отвътре Вашето дебело черво.

Дебелото черво е крайната част на Вашия стомашно- чревен тракт. То започва от цекума ( крайната част на тънките черва ) и завършва с ректума и ануса. Колона е куха тръба, с дължина около 1, 5 метра, като неговата основно функция е да складира неабсорбираните хранителни продукти до момента на елиминирането им.

Колоноскопът е дълга, флексибилна тръба, с дебелина приблизително 10 мм., на края на която има светлинен източник, а при по- новите апарати TV камера. Съвременните инструменти дават много ясен и детайлен образ на различни патологични състояния като възпаление, язви, кървене, дивертикули, полип, тумори и прочие. Колоноскопията е по- прецизно изследване в сравнение с рентгеновото. При нея е възможно през колоноскопа да бъдат въведени други инструменти, с помощта на които безболезнено могат да бъдат премахнати полипи, да се вземе тъканно парченце за микроскопско изследване. По този начин, при много болни колоноскопията позволява да се избегне хирургичната интервенция, или по- най добрия начин уточнява нейния тип.
Една по- къса версия на колоноскопа, наричаща се сигмоидоскоп, е инструмент който се използува за оглед само на най- долната част на дебелото черво. За разлика от сигмоидоскопа, колоноскопът е достатъчно дълъг, което позволява да се огледа дебелото черво по цялата му дължина и дори част от тънкото черво.

Колоноскопията е сигурен и безопасен начин за изясняване на такива проблеми като кървене, болка, или нарушения във функцията на дебелото черво водещи до хронична диария, както и на аномалии на колона, които са заподозряни чрез други изследвания.
Колоноскопията дава най- добра възможност за откриване на рака на дебелото черво, както и на полипи. Полипите са различни по големина и външен изглед. Голяма част от тях имат доброкачествен произход, но други могат на следващ етап да еволюират злокачествено. Колоноскопията позволява бързо и нетравматично да се вземе биопсичен материал от полипите, чрез който се определя характера им. Чрез нея също е възможно те да бъдат отстранени.

Как трябва да бъде подготвен пациента за колоноскопията

Най- същественото е осигуряване на пълно изчистване на дебелото черво преди манипулацията и това започва в деня преди извършването й. Различните екипи провеждащи изследването имат различен подход, но във всички случаи е важно да изпълните стриктно дадените Ви инструкции, тъй като колкото по- добре е изчистено дебелото черво, толкова по- добри ще бъдат резултатите от колоноскопията. Могат да Ви бъдат предписани специална диета, приемането на лаксативни медикаменти, или такива които засилват чревната перисталтика. За някои болни подготовката се оказва по- неприятна от самото изследване. Не бива да приемате храна 10 до 12 часа преди извършване на изследването.

Как се извършва Колоноскопията

Ендоскопът се въвежда в ануса и се насочва към началото на дебелото черво- цекума.

Постепенно дебелото черво се оглежда по цялата му дължина.

В случай, че открие нещо подозрително, лекарят взема тъкан за изследване.

….или премахва открития полип

ltxassociation.50megs.com

Как да се предпазим и помогнем при полипи?

In Полипи on November 1, 2008 at 1:18 pm

Полипите са израстъци в носа и по сливиците, които възпрепятстват преминаването на въздуха при дишане. Те се срещат обаче и в ректума, лигавицата на тънките черва, пикочния мехур и матката.

Появяват се основно при децата, но това не изключва и възрастните.

Най-разпространените симптоми са: запушване на носа, което пречи на дишането. Когато са в червата водят до запек, тъй като препречват пътя на преработената храна. Същото се случва и с фекалиите, когато полипите са в дебелото черво или ректума (правото черво).

Причините не са много ясни, но е открита висока степен на наследствена обремененост. Фактор, който благоприятства излекуването, е подходящият хранителен режим. В някои от случаите, например полипи в носа, те могат да доведат до възпаление на жлезите.

Dr. James F. Balch и Dr. Earl Mindell докладват, че техни пациенти, които вземали витамин С, получили значително подобрение, изразяващо се в намаляване на броя или даже унищожаване на полипите. Витамините А и Е също помагат, тъй като те предпазват тъканите на лигавиците.

ФЛП препоръчва следните свои продукти /дневна дозировка за възрастни/:

1. Витамин С, мощен антиоксидант, укрепва имунната система: 3 таблетки на ден в продължение на 3 дни, след което увеличете дозата на 5 таблетки на ден (по 1 таблетка с храната).

2. A-Beta-Care, мощен антиоксидант, подпомага съпротивата срещу инфекциите, съхранява и възстановява телесната тъкан: 2 капсули на ден (по 1 капсула преди хранене).

3. Алое Вера сок или нектар
, природен антибиотик, облекчава възпалението и болката, регенерира клетките: 50-100 мл на ден.

4. Алое Активатор, срещу възпаления, облекчава болката, лекува рани. Използвайте капките за жабурене /задържайте в устата около половин минута/, гаргара на гърлото, като капки за нос или капки за уши.

Внимание! За деца количествата трябва да бъдат разделени пропорционално, в зависимост от тяхното тегло.

сибир.бг