Admin

При стомашни проблеми яжте често и по малко

In Правилно хранене, Стомашни проблеми on November 10, 2008 at 8:12 am

При­гот­вяй­те хра­на­та на па­ра, ва­ре­на или пе­че­на. Тем­пе­ра­ту­ра­та на хра­на­та тряб­ва да е от 15 до 60-65 гра­ду­са. Ри­тъ­мът на хра­не­не – да е на мал­ки пор­ции, 4-6 пъ­ти на ден.

Вслед­с­т­вие на про­дъл­жи­тел­но­то ле­че­ние с дик­ло­фе­нак по­лу­чих сто­маш­но-чрев­но кръ­во­те­че­ние. Ус­пях да из­бег­на хи­рур­гич­на на­ме­са. При из­пис­ва­не­то ми от бол­ни­ца­та ми пре­по­ръ­ча­ха ос­къд­на ди­е­та – из­ва­ра, бул­ьон. Ис­кам да раз­бе­ра мо­же ли да ям и дру­ги не­ща? Как­ви мес­ни про­дук­ти, пло­до­ве, зе­лен­чу­ци мо­га да вклю­ча в ди­е­та­та, ка­то има­те пред­вид, че ня­мах ни­как­ви бол­ки в ко­ре­ма – ни­то в на­ча­ло­то на за­бо­ля­ва­не­то, ни­то се­га.
Све­тос­лав Ива­нов, Вар­на

Хра­на­та ви тряб­ва да е с по­ви­ше­но съ­дър­жа­ние на бел­тъ­чи­ни, нор­мал­но ко­ли­чес­т­во маз­ни­ни, слож­ни въг­ле­хид­ра­ти и ог­ра­ни­ча­ва­не на бър­зо­ус­во­ими­те от ор­га­низ­ма въг­ле­хид­ра­ти. Съ­от­но­ше­ние в ме­ню­то: бел­тъ­чи­ни (вкл. и жи­во­тин­с­ки) 85-90 г, маз­ни­ни (вкл. и рас­ти­тел­ни) – 70-80 г, въг­ле­хид­ра­ти (вкл. мо­но- и ди­за­ха­ри­ди) – 300-350 г. Тряб­ва да ог­ра­ни­чи­те сол­та (6-8 г на ден), хи­мич­ни­те и ме­ха­нич­ните драз­ни­те­ли на сто­ма­ха и жлъч­ни­те пъ­ти­ща.

Прочетете повече за храненето при стомашни проблеми.

блитц.бг

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: