Admin

Archive for November, 2008|Monthly archive page

За хемороидите, жените и прашките …

In Хемороиди on November 24, 2008 at 6:54 am

За да се спасите от коварното страдание, пийте повече вода и наблягайте на плодовете и зеленчуците. Настоявайте за пълно изследване, защото кървенето може да не е симптом за хемороиди, а за нещо по-опасно, съветва специалистът
Це­ли 68 на сто от бъл­га­ри­те имат осе­за­е­ми на­ру­ше­ния в на­чи­на си на жи­вот за­ра­ди хе­мо­ро­и­ди, по­ка­за то­ку-що про­ве­де­но про­уч­ва­не на Бъл­гар­с­ко­то дру­жес­т­во по гас­т­ро­ен­те­ро­ло­гия.
Наз­ва­ни­е­то на хе­мо­ро­и­дал­на­та бо­лест е да­де­но още от Хи­пок­рат в 4 век пр.н.е. и пред­с­тав­ля­ва съ­че­та­ние от две ду­ми – хе­мо (кръв) и рео (из­ти­ча­не).
За­що хе­мо­ро­и­ди­те ве­че тор­мо­зят до­ри и де­ца­та и как мо­жем да се спа­сим от тях, обяс­ня­ва спе­ци­ал­но за в. “Док­тор” доц. д-р Си­ме­он Стой­нов, за­веж­дащ Кли­ни­ка­та по гас­т­ро­ен­те­ро­ло­гия в бол­ни­ца “Ца­ри­ца Йо­ан­на” и пред­се­да­тел на Дру­жес­т­во­то по гас­т­ро­ен­те­ро­ло­гия и на Бъл­гар­с­ка­та асо­ци­а­ция “Хро­нич­ни въз­па­ли­тел­ни чрев­ни за­бо­ля­ва­ния”.

– Доц. Стой­нов, как­ви са при­чи­ни­те за въз­ник­ва­не на хе­мо­ро­и­дал­на­та бо­лест?
– Тя на­ис­ти­на е не­у­доб­на за хо­ра­та, но е ежед­не­вен, мно­го чест и със се­ри­оз­ни пос­ле­ди­ци проб­лем. Имен­но не­у­доб­с­т­во­то на бол­ни­те е при­чи­на за къс­но пос­та­вя­не на ди­аг­но­за­та и пред­п­ри­е­ма­не на не­об­хо­ди­ми­те ле­чеб­ни дей­с­т­вия. А то­ва е със­то­я­ние, ко­е­то не­о­бос­но­ва­но се тър­пи с го­ди­ни.

То про­дъл­жа­ва през це­лия жи­вот, ако не се ле­ку­ва

В съ­що­то вре­ме бо­лест­та има из­к­лю­чи­тел­но здрав­но зна­че­ние, тъй ка­то пре­диз­вик­ва теж­ко на­ру­ше­ние на ка­чес­т­во­то на жи­вот на па­ци­ен­та. Тя да­ва мно­го теж­ки сим­п­то­ми и оп­лак­ва­ния ка­то бол­ка, кръ­во­из­ли­ви, въз­па­ле­ние и до­ри ре­ди­ца ус­лож­не­ния, ко­и­то на­ла­гат спеш­на или пла­но­ва опе­ра­ция. Не­за­ви­си­мо че то­ва със­то­я­ние е ло­ка­ли­зи­ра­но в края на сто­маш­но-чрев­ния тракт, ко­га­то има кръ­во­из­лив, той до­веж­да до ув­реж­да­не на об­що­то със­то­я­ние на па­ци­ен­та. По­лу­ча­ва се теж­ка ане­мия, със зна­чи­мо спа­да­не ни­во­то на хе­мог­ло­би­на и на ерит­ро­ци­ти­те, а то­ва се от­ра­зя­ва вър­ху фун­к­ци­я­та на жиз­не­но­важ­ни ор­га­ни ка­то мо­зъ­ка и сър­це­то. Опе­ра­ци­я­та съ­що е въз­мож­но да бъ­де рис­ко­ва, за­що­то не­о­пи­тен хи­рург мо­же да пов­ре­ди анал­ни­те сфин­к­те­ри, га­ран­ти­ра­щи за­дър­жа­не­то на фе­ка­ли­и­те в де­бе­ло­то чер­во. Об­съж­да се и въз­мож­ност­та за ра­ко­во из­раж­да­не по­ра­ди хро­нич­ния въз­па­ли­те­лен про­цес на ли­га­ви­ца­та в та­зи зо­на.

– Има ли ге­не­тич­на пред­раз­по­ло­же­ност за въз­ник­ва­не на бо­лест­та?
– Има из­вес­т­на ге­не­тич­на пред­раз­по­ло­же­ност за по­я­ва на бо­лест­та, как­то и нас­лед­с­т­ве­на сла­бост на съ­до­ва­та сте­на. Но по­ве­че­то при­чи­ни за по­я­ва­та на хе­мо­ро­и­ди­те са свър­за­ни с ежед­не­ви­е­то и на­чи­на на жи­вот на чо­век. То­ва са за­сед­нал и обез­д­ви­жен на­чин на жи­вот, ло­шо из­чис­т­ва­не на де­бе­ло­то чер­во и хро­ни­чен за­пек, над­нор­ме­но тег­ло, бре­мен­ност и раж­да­не.

– Как­во е раз­п­рос­т­ра­не­ни­е­то на за­бо­ля­ва­не­то и ус­лож­не­ни­я­та от не­го?
– Про­уч­ва­не е ус­та­но­ви­ло, че до 70 % от на­се­ле­ни­е­то на све­та над 30-го­диш­на въз­раст бо­ле­ду­ва от хе­мо­ро­и­дал­на бо­лест.
Обик­но­ве­но се го­во­ри за вън­ш­ни и вът­реш­ни хе­мо­ро­и­ди. Пър­ви­ят вид от тях са ло­ка­ли­зи­ра­ни точ­но под ко­жа­та на анал­ния ръб, а вът­реш­ни­те са не­пос­ред­с­т­ве­но над анал­ния ка­нал. Ко­га­то ед­ни хе­мо­ро­и­дал­ни въз­ли не се ле­ку­ват, те мо­гат да тром­бо­зи­рат или да се въз­па­лят. Под 1 % от за­сег­на­ти­те мо­же да раз­ви­ят ту­мо­ри или по­ли­пи на де­бе­ло­то чер­во. Но мно­го чес­то хе­мо­ро­и­дал­на­та бо­лест се съ­че­та­ва с на­ли­чи­е­то на доб­ро­ка­чес­т­ве­ни или зло­ка­чес­т­ве­ни ту­мо­ри в по-ви­со­ки­те от­де­ли на де­бе­ло­то чер­во. Дру­го опас­но ус­лож­не­ние са тром­бо­зи­ра­ни­те хе­мо­ро­и­дал­ни ве­ни, ко­и­то мо­гат да до­ве­дат до ем­бо­лия, ко­я­то да за­вър­ши с фа­та­лен край. Въз­мож­но е съ­що та­ка да се по­лу­чат ек­зе­ми и аб­с­це­си на за­сег­на­то­то мяс­то. Про­я­ви­те, ко­и­то са ха­рак­тер­ни за хе­мо­ро­и­ди­те, са мно­го близ­ки до те­зи на ту­мо­ра. За­то­ва има пра­ви­ло, че вся­ко кър­ве­не при из­хож­да­не по го­ля­ма нуж­да не би­ва да се ле­ку­ва са­мо за хе­мо­ро­и­ди.

До­ри ле­ка­ри­те пра­вят та­зи греш­ка

Ние зна­ем за про­фе­со­ри-ме­ди­ци, ко­и­то са по­чи­на­ли за­ра­ди то­ва, че друг про­фе­сор ги ле­ку­ва за хе­мо­ро­и­ди при оп­лак­ва­не от кър­ве­не при из­хож­да­не по го­ля­ма нуж­да. След ме­се­ци оба­че се оказ­ва, че кър­ве­не­то е за­ра­ди ту­мор на пра­во­то чер­во, но ди­аг­но­за­та е за­къс­ня­ла, а съ­от­вет­но и ле­че­ни­е­то е не­ус­пеш­но.

– Как­ви са ре­зул­та­ти­те от нас­ко­ро про­ве­де­но­то от вас про­уч­ва­не в Со­фия?
– 43,3 % от стра­да­щи­те во­дят за­сед­нал на­чин на жи­вот. 68 % от ан­ке­ти­ра­ни­те от­го­ва­рят, че ка­чес­т­во­то им на жи­вот е на­ру­ше­но за­ра­ди та­зи бо­лест, ка­то за тях най-теж­ки­ят сим­п­том е бол­ка­та. По­ра­ди де­ли­кат­ност­та на проб­ле­ма част от хо­ра­та меж­ду 35 и 50 го­ди­ни не се об­ръ­щат към спе­ци­а­лист, но чес­то при­бяг­ват към са­мо­ле­че­ние.
Хе­мо­ро­и­ди­те са ха­рак­тер­ни за про­фе­сии ка­то шоф­ьо­ри, ко­ло­ез­да­чи, ез­да­чи на ко­не, въ­об­ще хо­ра, ко­и­то имат ус­ло­вия в рам­ки­те на ра­бот­ния си ден неп­ре­къс­на­то да трав­ми­рат та­зи зо­на. За­сег­на­ти са съ­що хо­ра, чи­йто ра­бо­тен ден пре­ми­на­ва пре­дим­но в сед­на­ло, ста­тич­но по­ло­же­ние. За­па­ря­ва­не­то на зо­на­та е из­к­лю­чи­тел­но бла­гоп­ри­ят­но за раз­ви­ти­е­то на хе­мо­ро­и­дал­на­та бо­лест. Съ­що та­ка те­зи, ко­и­то ра­бо­тят про­дъл­жи­тел­но вре­ме в пра­во по­ло­же­ние или пък про­фе­си­я­та им е свър­за­на с мно­го фи­зи­чес­ки уси­лия, са пред­раз­по­ло­же­ни към раз­ви­тие на хе­мо­ро­и­ди. В то­зи сми­съл

лет­ни­ят се­зон, кой­то е ха­рак­те­рен с из­вър­ш­ва­не­то на до­маш­ни ре­мон­ти, мо­же да до­ве­де до обос­т­ря­не или по­я­ва на хе­мо­ро­и­ди

при хо­ра, ко­и­то ве­че имат или са пред­раз­по­ло­же­ни фи­зи­чес­ки към та­зи бо­лест.
С нап­ред­ва­не на бре­мен­ност­та, как­то ка­зах, съ­що се сти­га до за­дъл­бо­ча­ва­не на за­бо­ля­ва­не­то. 25-30 % от бре­мен­ни­те имат то­зи проб­лем. Те мо­гат да пол­з­ват без ог­ра­ни­че­ние и при­тес­не­ние ло­кал­ни пре­па­ра­ти за тре­ти­ра­не на мяс­то­то, как­то и да си пра­вят бил­ко­ви ба­ни.
Но­се­не­то на най­ло­но­во бел­ьо или от дру­ги из­кус­т­ве­ни ма­те­рии пред­по­ла­га за­пар­ва­не на зо­на­та и во­ди до раз­ви­тие на хе­мо­ро­и­ди и на ус­лож­не­ния – въз­па­ли­тел­ни, гъ­бич­ни ин­фек­ции, ек­зе­ми. Ви­на­ги на мла­ди­те ми па­ци­ен­т­ки, ко­и­то са с хе­мо­ро­и­ди, им заб­ра­ня­вам да но­сят праш­ки, кол­ко­то и неп­ри­ят­но да им зву­чи то­ва. Бел­ьо­то тряб­ва да бъ­де ме­ко, от ес­тес­т­ве­ни ма­те­рии и да не се впи­ва в анал­на­та зо­на, та­ка че да до­ве­де до ней­но­то трав­ми­ра­не, ка­къв­то е един от ефек­ти­те на праш­ки­те.

– Как­во ле­че­ние е най-ефи­кас­но при то­ва стра­да­ние?
– В пър­ва­та сте­пен, ко­га­то хе­мо­ро­и­ди­те са­мо кър­вят, обик­но­ве­но ле­че­ни­е­то им е с ле­кар­с­т­ва, ко­и­то за­сил­ват съ­до­ва­та сте­на или се из­пол­з­ват ма­зи­ла и све­щич­ки. По-на­та­тък, ко­га­то хе­мо­ро­и­ди­те за­поч­ват да из­па­дат и то­зи про­цес се за­дъл­бо­ча­ва, мо­же да се стиг­не и до опе­ра­ция. Па­ци­ен­ти­те пред­по­чи­тат ком­би­ни­ра­ни ме­то­ди на ле­че­ние – с бил­ко­ви про­дук­ти и ма­зи­ла, ло­кал­но ме­ди­ка­мен­тоз­но ле­че­ние и про­мя­на в на­чи­на на жи­вот. Но най-ефикасна е опе­ра­ци­я­та на хе­мо­ро­и­ди­те.

– Как да се пред­па­зят хо­ра­та от хе­мо­ро­и­дал­на­та бо­лест или от ней­ни пос­лед­ва­щи ата­ки?
– Да, вся­ка след­ва­ща ата­ка на за­бо­ля­ва­не­то е по-теж­ка от пред­ход­ни­те. Обик­но­ве­но на пър­во мяс­то се пре­по­ръч­ва нор­ма­ли­зи­ра­не на из­хож­да­не­то по го­ля­ма нуж­да и доб­ро из­чис­т­ва­не на де­бе­ло­то чер­во. Ако е не­об­хо­ди­мо, то­зи про­цес тряб­ва да бъ­де под­по­мог­нат със съ­от­вет­ни лак­са­тив­ни хра­ни или пре­па­ра­ти.

Тряб­ва се из­бяг­ват пи­кан­т­ни­те хра­ни – на пър­во мяс­то са лю­ти­ви­те яс­тия, ал­ко­хо­лът, сил­но ете­рич­ни­те под­п­рав­ки, го­ля­мо ко­ли­чес­т­во ка­фе, ко­е­то на­ма­ля­ва на­ля­га­не­то в сфин­к­тер­на­та зо­на, но уве­ли­ча­ва на­ля­га­не­то в са­мо­то чер­во. До­бър ефект има, ко­га­то се кон­су­ми­ра бо­га­та на фиб­ри хра­на – пло­до­ве, зе­лен­чу­ци и при­ем ми­ни­мум на 1,5 лит­ра теч­нос­ти днев­но.

блитц.бг

Advertisements

Кървене при изхождане по голяма нужда – кои са причините?

In Да се знае, Стомашни проблеми, Черва on November 24, 2008 at 6:44 am

Малко са тези, които могат след като видят алената кръв по тоалетната хартия след като са посетили тоалетната да останат безразлични и спокойни. Обикновено в главите ни се промъкват думи като “рак”, “край”, “операции” и т.н.
Не всяко изхождане на кръв означава раково или туморно заболяване. Има много причини, които могат да причинят проблема. Но каквито и да са те посещението при гастроенетролог е абсолютно задължително. При всяко кървене от ануса и ректума ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се потърси причината. Кървенето е симптом, а не диагноза. Хирурзи и гастроентеролози се занимават с проблема.

Най-честите причини за кървене от долен храносмилателен отдел, които се манифестират с кръв при дефекация са:

* хемороиди
* анална фисура
* анална фистула
* язва на ректума
* проктит
* пролапс /пропадане/ на ректума
* механично травмираме на ректума
* злокачествени тумори
* доброкачествени тумори
* дивертикули на дебелото черво
* неспецифичен язвен колит
* заболявания на кръвта

Казано накратко причините са доста и най-разнообразни. Разбира се най-често се банални и са напълно лечими. Но все пак винаги при кървене от храносмилателен тракт човек трябва да има “едно наум” т.е задължително да се установи причината. Така че винаги се консултирайте с хирург който се занимава с проктология.

Аналната фисура не може да доведе до рак

In Фисури on November 23, 2008 at 4:21 pm

Какво е аналната фисура?
Аналната фисура е цепковидна раничка на лигавицата на ануса.
Симптомите са силни болки започващи по време и след дефекация понякога продължаващи с часове. Често се бърка от неспециалист с хемороиди.
Лечението при острите /пресни/ фисури е чрез използване на медикаменти и бани локално, а при хроничните анални фисури се извършват различни оперативни корекции.
Процедурите могат да се извършват амбулаторно с локално обезболяване. Възстановителният период е от три до десет дни.

Ще се появи ли отново фисурата?
Повече от 90% от пациентите които са лекувани с хирургична корекция повече няма да имат проблеми с анална фисура. Ако фисурата се появи отново са необходимидопълнителни изследвания като анална манометрия и изследване с анестезия.

Може ли аналната фисура да доведе до рак?
Не! Наличието на кръв в изпражненията, което се среща при анална фисура се срещи и при рак на ануса и ректума, поради което да се избягва самолечение.

хемороиди.бг

Хранене при болна жлъчка

In Жлъчка on November 23, 2008 at 8:50 am

Кон­сер­ва­тив­но­то ле­че­ние на хо­ле­цис­ти­та е на­со­че­но ос­нов­но към по­тис­ка­не на ин­фек­ци­я­та, към по­ви­ша­ва­не на имун­на­та за­щи­та на ор­га­низ­ма, а съ­що и за за­сил­ва­не от­ти­ча­не­то на жлъ­чен сок.

То­ва ста­ва чрез не­об­хо­ди­ми­те ме­ди­ка­мен­ти. Бол­ни­ят тряб­ва да при­е­ма ми­не­рал­на во­да. И, раз­би­ра се, мно­го важ­но и за­дъл­жи­тел­но е да спаз­ва ди­е­та. Той тряб­ва да наб­ля­га на про­дук­ти, ко­и­то ня­ма да пре­диз­ви­кат за­си­ле­но от­де­ля­не на жлъ­чен сок и по то­зи на­чин да на­то­ва­рят це­лия сто­маш­но-чре­вен тракт. Да не заб­ра­вя­ме, че при хо­ле­цис­тит стра­дат и дру­ги­те хра­нос­ми­ла­тел­ни ор­га­ни.

Ва­ше­то ме­ню тряб­ва да включ­ва ва­ре­ни, пе­че­ни и за­ду­ше­ни яс­тия.

За за­кус­ка ви пре­по­ръч­ва­ме зе­лен­чу­ко­ви са­ла­ти и пю­ре, ва­ре­ни зе­лен­чу­ци, обез­мас­ле­на из­ва­ра, ом­лет, ка­ши, ва­ре­ни ма­ка­ро­ни.

За обяд – ве­ге­та­ри­ан­с­ки су­пи, ва­ре­но или за­ду­ше­но ме­со, за­ду­ше­ни кот­ле­ти, ко­ко­ше ме­со. И в ни­ка­къв слу­чай пър­же­но. Же­ла­тел­но е да пи­е­те ком­по­ти, пло­до­ви со­ко­ве, нас­той­ка от шип­ки.

За ве­че­ря мо­же­те да при­е­ме­те съ­що­то, ко­е­то сте яли и на за­кус­ка. Най-доб­ре е да упот­ре­бя­ва­те и по-сух хляб, мо­же и тес­те­ни из­де­лия, но не от мно­го­лис­т­но тес­то.

За да ра­бо­тят нор­мал­но чер­ни­ят дроб и жлъч­ни­те пъ­ти­ща, е же­ла­тел­но да се хра­ни­те по ня­кол­ко пъ­ти на ден, по 5-6 пъ­ти, на мал­ки пор­ции. Нап­ри­мер меж­ду за­кус­ка­та и обя­да мо­же да по­хап­не­те ня­кол­ко су­ха­ра, ед­на-две ябъл­ки или ше­па ста­фи­ди.

То­ва ще пре­диз­ви­ка от­де­ля­не на по-го­ля­мо ко­ли­чес­т­во жлъ­чен сок и съ­от­вет­но ще по­мог­не за раз­т­ва­ря­не на ка­мъ­ни­те и из­х­вър­ля­не на пя­съ­ка от жлъч­ни­те пъ­ти­ща.

блитц.бг

Правилно хранене при стомашно – чревни проблеми

In Правилно хранене on November 22, 2008 at 8:53 am

За постигане на добро здраве на храносмилателната система допринася придържането към препоръките за здравословно хранене, а именно оптимален прием на хранителни продукти от петте основни групи храни:
* зърнени и картофи (доставят въглехидрати, влакнини, витамин В, минерални вещества);
* плодове и зеленчуци (доставят въглехидрати, витамини, минерални вещества, разнообразни биоактивни фитовещества);
* мляко и млечни продукти (доставят калций, млечни протеини, витамини и др.);
* месо, риба, яйца, бобови (доставят протеини, мазнини, някои минерални вещества и витамини);
* добавени предимно растителни мазнини;
* добавена захар (в захарни, тестено-захарни и сладкарски * изделия)

При стомашни-чревни заболявания (гастрит, язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника, колит, дивертикули, констипация, болест на крон, язвен колит), жлъчнокаменна болест, хронични хепатити и панкреатити, храненето има голямо значение за тяхното лечение и затихване. Неправилното хранене може да предизвика обостряне на оплаквания.

Храненето оказва влияние върху стомашно-чревния тракт по три начина: като:

– количество;

– състав;

– начин на приготовление.

Храненето в големи количества, на по-големи интервали през деня, е неблагоприятно. Препоръчва се хранене в умерени количества (четири-пет пъти дневно). Така се облекчава, а не се претоварва дейността на храносмилателната система. Понякога се препоръчва прием на топли течности вечер преди лягане. При такова хранене се намалява риска от обостряне на стомашно-дуоденална язва, панкреатит и жлъчни заболявания. Храната трябва добре и достатъчно дълго да се сдъвква.

По състав храненето трябва да е балансирано според препоръките за здравословно хранене (белтъци – 10–20%, мазнини 20-35%, оптимален прием на есенциални мастни киселини, витамини, минерални вещества, нежни влакнини, антиоксиданти.

Препоръчват се щадящи кулинарни технологии, като се ограничават или се избягват пържени храни, пушени месни продукти.

Препоръчва се поддържане на здравословно телесно тегло и редовна физическа активност.

гбг.бг

Доктор Биляна Анчевска съветва …

In Запек при възрастни, Панкреас, Ракови и тумурни заболявания, Хемороиди, Черва, Черен дроб on November 22, 2008 at 8:36 am

ПРИ ЗАПЕК – да се взема витамин С.

Витамин В-комплекс – при вируси и бактерии. При приемането му се стягат порите на кожата и се предпазва организма от поемането им чрез кожата. Помага и на децата да отслабнат 1 табл. дневно. Липсата на витамин В-комплекс кара децата да консумират тестени и захарни храни и напълняват.

ХЕПАТИТ Б – как да се защити черния дроб. Хепатит А е заразен и излечим. Хепатит Б се предава чрез преливане на кръв, секс и чрез носителство – води до цироза и до смърт. Има ваксина за малките деца.
ТАБЛЕТКИ ОТ ЧЕРНО ГРОЗДЕ – против хепатит, 1 таблетка равна на 1 л вино. За деца – по 1 таблетка на ден, при проблеми 2-3 табл. на ден
ШИЙТАКЕ ГЪБА – при хепатит – 2-3 табл. на ден, при рак на черния дроб до 4 табл. на ден и ЧЕСЪН – 3 по 1 табл. на ден, ЛЕЦИТИН – по 1 лъжичка на ден по обяд по време на хранене.

Възпаление, хепатит, рак и затлъстял черен дроб – да се вземе ШИЙТАКЕ ГЪБА+ЧЕРНО ГРОЗДЕ+ЧЕСЪН+ЛЕЦИТИН – 6 месеца

НЕРВНИ ДЕЦА /ХИПЕРАКТИВНИ/
– В-комплекс и лосос – от 2 и половина до 20 години по 1 табл. на ден. Лососът е най-важен – 3х1 табл. на ден – 1 месец, след това 1 седмица почивка и пак 3х1 табл. за един месец (минимум да се дава 6 години). Може да се ползва и цветен прашец и лецитин 3х1 кафена лъжичка на ден. Да се преглеждат периодично от психолог. Да се намали ползването на телевизия, компютри и мобилни телефони.
АЛОЕ ВЕРА – ако може да го смуче като бонбон или да го сгризе можа да се дава на дете на една година по 1-2 табл.на ден.

Ако човек има живак или олово в организма – дава се селен по 1 табл.на ден, който изхвърля тежките метали.

ВЪЗПАЛЕНИЕ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО – свързано е със стрес. Червата, стомаха, а също и тънките черва реагират на стрес. Може да се получат болки, кървене. Повечето хранителни добавки се разтварят, докато стигнат до дебелото черво. ЯБЪЛКОВ ОЦЕТ+ТАБЛЕТКИ С ОВОЩНИ ВЛАКНА+ТАБЛЕТКИ С ЧЕСНОВО МАСЛО – за регулация на фекалиите. Регулираме флората на червата с ТАБЛ.ЧЕСЪН – 3х1 табл.дневно (чесъна за възпалението). ТАБЛ.ОВОЩНИ ВЛАКНА – 3х2 табл.на ден с много вода и ЯБЪЛКОВ ОЦЕТ – 3х1 табл.дневно
Да се направи анализ за проблемите на дебелото черво.

РАК НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО – ШИЙТАКЕ ГЪБА – 4х1 табл.на ден+АЛОЕ ВЕРА – 4х1 табл.на ден+ВИТАМИН С – по 4 мерителни лъжички на ден. Всички тези хранителни добавки се вземат до края на живота – НЯМА ПОЧИВКА. ДИЕТА – без месо и млечни продукти – само пиле, риба и вегетарианска храна, кисело мляко или кефир.

ЗА ХЕМОРОИДИ
– РОЯЛ ЧАЙ, ШИЙТАКЕ ГЪБА – по 1 табл./ден, КОМБУЧА – по 1 табл./ден, ЯБЪЛКОВ ОЦЕТ – по 1 табл./ден. Външно – чаено масло, невен и с душ или биде да се почиства ануса на дълбоко. Мокри кърпи с алкохол да се ползват за избърсване, ако няма вода за измиване в момента. Може да се ползва и ШИЙТАКЕ ГЪБА И ЧЕСЪН за изхождането.

ЗАБОЛЯВАНЕ НА ПАНКРЕАСА (важи за диабета) – да се види панкреаса на ехограф. Каквото казахме за черния дроб, важи и за панкреаса. Приема се МИНЕРАЛИ И
СЛЕДИ ОТ ЕЛЕМЕНТИ или Таблетки А-Z – по 1 табл.на ден до края на живота. Важно е хрома да се приеме от панкреаса.

СПИРУЛИНА – при АНЕМИИ НА ДЕЦА може да се вземат до 6 бр.на ден. Взема се и при нервно напрежение.

ПОДАГРА – опит на сътрудници – ЗЕЛЕНОУСТА МИДА се пие до края на живота. ЗЕЛЕНОУСТА МИДА+ ЯБЪЛКОВ ОЦЕТ+ЧЕСЪН+АЛОЕ ВЕРА се приемат по сл.схема:
1 месец – 3 по 1 на ден от всяко
2 месец – 2 по 1 на ден от всяко
3 месец и до края – 2 по 1 на ден

Тези продукти по същата схема се ползват и при АРТРИТ, АРТРОЗА, ОСТЕОПОРОЗА, ГОНАРТРОЗА, СПИНДИЛОЗА и подобни ставни заболявания, защото всички имат общо – ВЪЗПАЛИТЕЛЕН ПРОЦЕС.
ПРЕПОРЪЧВА СЕ: 30 – 40 минути бързо ходене всеки ден за изпотяване.

ГЪБИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – измиване с вода от кристален камък, ЧЕСЪН – пет дни да се взема 4х4 на ден, после 2х1 капсула дневно. Да се носят памучни бели чорапи и обувки от естествена кожа (при гъбички на краката). Да се изследва и захарта в кръвта.

ЛОШ ХОЛЕСТЕРОЛ НА МЛАДИ ХОРА
– 5 е нормално, но и при 21 може да не ни пречи. Зависи от организма – колко % е нормален холестерол. АЛОЕ ВЕРА, ЯБЪЛКОВ
ОЦЕТ И ЧЕСЪН да се вземат 3 месеца 3х3 на ден. ЛОСОС И ЛЕЦИТИН може да се вземат за дълги периоди. ДИЕТА – 1 ден зеленчуци, 2 ден риба и повтаряме. Има лоши и добри масти – липиди. Холестеролът е само добър.

ВИТИЛИГО – ЦВЕТЕН ПРАШЕЦ+ЛОСОС+ЧЕСЪН+ТАБЛ.А-Z – Всички се вземат по 2х1 табл.на ден.

ПСОРИАЗИС – ЗЕЛЕНОУСТА МИДА И ЛОСОС – 2х1 табл.на ден докрай. Проблемът е да се спре артритът при псориазис. Кристален камък за миене.

БОЛНИ БЪБРЕЦИ – АЛОЕ ВЕРА, ЯБЪЛКОВ ОЦЕТ, ЧЕСЪН и БЕТА-КАРОТИН – вземат се 3х1 на ден от всяко. Киселостта на урината предизвиква гъбички и хроничен пиелонефрит. Да се пият много течности и ЧАЙ РОЯЛ.

ОСТЕОПОРОЗА – ЗЕЛЕНОУСТА МИДА+ЛОСОС – 2х1 табл.на ден, ТАБЛ. МАГНЕЗИЙ И КАЛЦИЙ – 3х1 табл.на ден, ТАБЛ. А-Z – 2х1 на ден. ЗЕЛЕНОУСТАТА МИДА Е ПО-ВАЖНА ОТ ТАБЛ. МАГНЕЗИЙ И КАЛЦИЙ.

ВИСОКАТА ТЕМПЕРАТУРА е приятел – организма се бори против бактериите и вирусите. Децата 12 пъти в годината трябва да се разболяват до навършване на 5 години. Да не пият синтетични лекарства и антибиотици. Трябва да се направи анализ на кръвта и ако се налага да се види вируса от какъв антибиотик се повлиява. Дава се ЦИНК С ВИТАМИН С – по 1 табл. на ден, АЛОЕ ВЕРА – от 1 до 3 табл.на ден, а на деца от 1-3 години по 1 табл.на ден. ЧЕСЪН – 4 по 1 табл.на ден за 5 дни. Може на 2 часа по 2 табл.чесън. За смъкване на температурата – 20 минути топъл душ или вана, след това се маже с АЛЯСКА ГЕЛ+МАСЛО 110 БИЛКИ. Душа да се прави до 4-5 пъти на ден. Дете от 3-5 години трябва да пие много вода 3-5 л на ден. Може да приема солена супа, сладолед, кисело мляко, йогурт, плодове. ЗА КРАКАТА – трябва да са топли, затоплят се с грейки или други подобно. Лекарства се дават, когато температурата е над 39 градуса – парацетамол, панадол.

ДЕТЕ СКЛОННО КЪМ ГЪРЧОВЕ – то ще си има гърчове и без температура.
В чужбина антибиотици не дават.

ПРИ СТЕРИЛИТЕТ – ако брачните партньори нямат 2 години деца и след като се изследват и двамата и се установи стерилитет се дава:
МАКА И ГУАРАНА – 2 по 1 табл.на ден
ВЪРБОЛИКА – 2 по 1 табл.на ден
ЦИНК С ВИТАМИН С – по 1 табл.на ден
ВИТАМИН Е – може по 8 на ден на всеки партньор
СЕЛЕН – 2-3 пъти по 1 табл.на ден
ЧЕСЪН – ако има инфекция на влагалището
ЯБЪЛКОВ ОЦЕТ – при инфекция на мокрите пътища
АЛОЕ ВЕРА и други таблетки по преценка на лекаря

рси-хасково.хит.бг

Паническото разстройство може да предизвика гастроезофагеален рефлукс

In Рефлукс on November 20, 2008 at 9:49 pm

Какво причинява рефлукса?
Паническота разстройство може да доведе до гастроезофагеален рефлукс /ГЕР/, това твърди американският лекар Stuart Shipko, който е специалист в областта на тревожните разстройства.
Гастроезофагеален рефлукс означава, че стомашното съдържимо се връща отново в тръбата, която води от стомаха към гърлото. Този процес причинява киселини, парене, оригване, болка и подуване в стомашната област. Когато поне два пъти седмично получавате киселини, тогава говорим за гастроезофагеален рефлукс.
Не всички киселини, които изпитвате са предизвикани от гастроезофагеалното разстройство. Много от тях имат друг произход. Но киселините причинени от гастроезофагеалното разстройство могат да предизвикат увреди на хранопровода и язва.

Описание на рефлукса
Когато се храним, храната пътува по хранопровода. Той е отделен от стомаха посредством клапан, който се отваря, за да премине храната и след това се затваря плътно, което пречи на храната да се връща обратно. В много случай обаче, клапанът не прилепва плътно и част от храната, заедно със стомашните сокове се връща обратно, което причинява паренето и силните киселини.

Какви са симптомите?
Основният симптом на гастроезофагеалния рефлукс са киселините. Тях може да ги усещате като топлина, парене,болка зад гръдната кост. За да бъдете диагностицирани с гастроезофагеален рефлукс е необходимо да получавате, подобни симптоми и през нощта.
Ако имате болки зад гръдната кост, е необходимо да отхвърлите възможността, те да са причинени от проблеми със сърцето.
Симптомите на парене при гастроезофагеалния рефлукс се получават след хранене.
Болката, която идва от сърцето се чувства като налягане, тежест, скованост. Тези симптоми се получават обикновено след като сте извършвали тежки физически дейности.

Как се диагностицира рефлукса?
Вашият лекар ще ви назначи медикаменти, които намаляват или блокират киселините. Те включват H2 блокери или инхибитори на протонната помпа. Ако след приемането на лекарствата симптомите изчезват, значи вие страдате от гастроезофагеален рефлукс.
Как можете да управлявате гастроезофагеалния рефлукс?

Това може да стане като спазвате следните принципи:
1. Откажете се от тютюнопушенето
2. След като се нахраните изчаквайте 2-3 часа преди да легнете
3. Спете на висока възглавница
4. Намалете теглото си, ако то е наднормено
5. Не носете тесни дрехи в областта на стомаха ви, защото това увеличава натискът върху него
6. Хранете се често и по-малко
7. Използвайте дъвки и бонбони. Те увеличават слюнката.

европеа.ком

Кои билки помагат при рак на кръвта?

In Ракови и тумурни заболявания on November 20, 2008 at 9:45 pm

Традиционната медицина нито препоръчва, нито отрича билколечението, стиза то да се провежда според правилата. А ето кои са те:

Лечението с билки трябва да се провежда само паралелно с лечението, предписано от лекаря. Недопустимо е да се игнорира всякакво назначение на лекар-хематоонколог. Не трябва да скривате от лекуващия лекар това, което използвате като лечебни растения. Консултацията с двама лекари – хематоонколог и фитотерапевт, ще е полезна за оздравяването.

• Много популярни са отровните билки, те оказват най-изразено противотуморно действие. Но с тях трябва много да се внимава. Първо, да ги покажете на лекуващия лекар. И второ. Те се използват само при болни над 1в-го-дишна възраст.

• Лечението с билки при възрастни се провежда във всички стадии на левкозата, а при децата – само когато детето не е в онкологичен център за лечение.

• Дозите се подбират индивидуално, в зависимост от възрастта, от теглото и от общото състояние на болния.

Ние сме публикували няколко пъти материали за лечение с бучиниш и аконит, но сега ще напомним, че това лечение трябва да се провежда само и единствено под лекарски контрол. При всички видове левкоза е важно да се нормализира, доколкото това е възможно, кръвотворенето, да се повиши имунитетът, както и да се потисне възпалителното огнище.

В заключение ще ви предложим една билкова рецепта (без отровни съставки), която може да се използва и от деца: смесете в равни пропорции блатна леща, наземната част на ягодите, медуница и елда – връхчетата на растението. Преди това смелете растенията, вземете 2 супени лъжици от тази смес и залейте с половин литър гореща вода. Дръжте 15 минути на водна баня, след това охладете и прецедете. Долива се гореща вода до първоначалния обем и сместа се държи в хладилника. Приема се по една супена лъжица, впоследствие може да увеличите дозата. Пие се по 3 пъти на ден 20 минути преди ядене.

лекар.бг

Методът на Николай Шевченко за лечение на рак с нерафинирано олио и чист спирт

In Ракови и тумурни заболявания on November 20, 2008 at 9:36 pm

Методът на руския лечител Николай Шевченко продължава да предизвиква интерес . Той лекува рак чрез нерафинирано слънчогледово масло и чист спирт.

Отговаряме на най-често срещаните въпроси на пациентите.

1. Оптимална доза на лекарството?
Дневно това са 30-40 мили-литра нерафинирано слънчогледово масло и 15-17 милилитра 95-96-градусов чист спирт за пиене.
2. Необходимо е да се подчертае, че при всички болни независимо от стадия на болестта и локализацията на заболяването през първите от 4 до 7 дни на лечението се наблюдава усещане като парене и бучка в гърлото, както и чувство за оток на хранопровода. Това усещане се предизвиква от образуването на ръбове при заздравяването на микроязвите в хранопровода вследствие на езофагита. В последствие тези усещания не би трябвало да се повторят.

3. Други масла освен слънчогледовото нямат същия ефект.
4. В краен случай спиртът може да бъде заменен и от 30-40 милилитра 40-градусова водка. Но при това положение се увеличава няколко пъти времето за излекуване. Освен това при заболяване като лимфосаркома има въздействие единствено комбинацията от чист спирт със слънчогледово масло.
5. Лекарството трябва да се пие половин час преди хранене – три пъти на ден. Смесването не става в лъжицата, а като предварително двата компонента се наливат в малко шишенце, то се запушва, после енергично се разклаща около 2 минути и сместа бързо се изпива.

6. След първата и втората десетдневка от лечението трябва да се даде петдневна почивка. След третата десетдневка трябва да се направи пауза от 14 до 21 дни максимум.
7. Употребата на лекарството трябва да продължи година, а може и две – докато болният напълно се излекува.

8. Наблюденията на Николай Шевченко са, че колкото по-зле се е чувствал болният и според лекарите по-малко му е оставало да живее, толкова по-бързо и по-забележимо протича неговото излекуване.

9. Още в началото на лечението метастазите престават да се развиват.
10. Никакви други противоракови лечения не са съвместими с метода на Шевченко – ето защо този метод се предлага само на болни, на които медицината вече не е в състояние да помогне.
11. По време на лечението могат да се приемат само обезболяващи, сънотворни и слабителни лекарства , и то по препоръка на лекар.

12. Не е необходимо да се спазва диета , но трябва да се ограничат плодовите сокове. Не се позволява и венозно въвеждане на глюкоза.

лекар.бг

Болка в корема – разпознайте заболяването

In Да се знае, Стомашни проблеми on November 20, 2008 at 9:31 pm

Описание на болка в корема
Коремната болка е най-често срещаната болка при вътрешните заболявания . И това е лесно обяснимо. В тази област са разположени много органи, които могат да бъдат източници на болка в стомаха, жлъчните пътища, задстомашна жлеза, черва, вътрешни полови органи. Самата тъкан на коремните органи не е чувствителна на болка. Болката се обуславя от възпаление, разтягане на обвивките, спазми. При обсъждане на болката в корема трябва да се имат пред вид нейната локализация (под лъжичката, окола пъпа, в дясната подребрие, ниско в корема), характерна (остра, тъпа, коликоабразна). Най-често болката в корема се локализира под лъжичката или около пъпа. В тези случаи тя обикновено се дължи на гастрит – остър или хроничен. Силна, постoянна болка (често водеща до загуба на съзнание) е свойствена на гастрита при изгаряне на стомаха с киселини, основи , горещи течности, някои химикали и медикаменти. Често в тези случаи се явява и повръщане на кръв.Силна, режеща болка под лъжичката се наблюдава при преяждане, употреба на развалени храни, силни подправки. В тези случаи състоянието се подобрява след повръщане. Острият медикаментозен гастрит (след употреба на ацетизал, сулфонамиди противоболкови средства, надбъбречни хормони, понижаващи кръвното налягане лекарства) се характеризира със силна болка под лъжичката, която не се облекчава след повръщане. При хроничния гастрит истинска болка често липсва. Болният се оплаква от тежест и пълнота под лъжичката, засилващи се след нахранване и облекчаващи се след оригване или повръщане. Медикаментозните хронични гастрити често се изявяват със силни пристъпни болки, гадене и повръщане. Те се поддават трудно на лечение. Язвената болест на стомаха и на дванадесетопръстника е една от честите причини за болка под лъжичката и около пъпа. Болката в тези случаи най-често се проявява през пролетта и есента и има различна сила и характер. Обикновено тя не е много силна, но се отразява зле върху самочувствието на болния.

* Болка в корема при язвена болест

Болката при язвена болест в повечето случаи – показва подчертано зависимост към храната появява се 2-3 часа след нахранване и зависи от поетата храна. Особено засилена е след консумацията на подправки, пържени храни, консерви, газирани течности. Много тягостни са нощните болки (окола 2-3 ч. през нощта), които събуждат болния. Болката се засилва при неприятни преживявания и конфликти.Тя често се излъчва към кръста или сърдечната област. Поемането на чаша мляко и бисквита обикновено успокоява болката.
Язвената болка често се придружава от киселини и оригване (рядко от повръщане). Ако се появят повръщания на застояла храна, трябва да се подозира стеснение на пилора. Силна, остра, дълбаеща болка е чест симптом на т.нар. пептична язва, която може да се появи след операция на стомаха.

* Болка в корема при пробив на язва

Внезапна, силна, остра болка като пробождане с нож е характерна за пробив на язва. Тази болка обикновено е съчетана с шоково състояние – бледост и изостряне на лицето, студена, лепкава пот, ускорен пулс. Коремните стени са опънати като дъска и не позволяват опипване.

* Болка в корема при рак на стомаха

Ракът на стомаха често протича без болка. Свойствени за тези случаи са тежест под лъжичката, чувство на разпъване на стомаха, загуба на апетит, гадене, слабеене.

* Болка в корема при херния на диафрагмата

Тъпа, теглеща болка, излъчваща се към сърдечната област и облекчваща се след оригване наблюдава често при херния на диафрагмата.

* Болка в корема при спаднал стомах

Смъкнатият спаднал стомах дава тъпа, теглеща болка под лъжичката, която се засилва след поемане на обемисти храни и газирани питиета и се облекчава след оригване и в легнало положение.

* Болка в корема при заболяване на задстомашната жлеза

Болка около пъпа и малка вляво от него е характерна за заболяванията задстомашната жлеза.

* Болка в корема при панкреатит

При остър панкреатит болката е силна, непоносима, съпроводена с неспирни по¬връщания, излъчва се към кръста и нерядко към сърдечната област (в последния случай може да се сбърка с инфаркт на сърцето). Болният бърза изпада в шоково състояние. При някои случаи с хроничен панкреатит се наблюдават болкови пристъпи, които напомнят остър панкреатит, но са обичайно по-слаби и краткотрайни.

* Болка в корема при рак на панкреаса

Ракът на панкреаса (специално на тялото на жлезата) дава непрекъсната, силна -болка, която се успокоява само в колянно-лакътно положение. Различна по сила болка под лъжичката и около пъпа често съпътствува редица заболявания извън корема (напр. инфаркт на задната стена на сърцето).

* Болка в корема при апандисит и жлъчнокаменна болест

С болка под лъжичката често протичат острият и хроничният апандисит и жлъчнокаменната болест. Болката в дясното подребрие най-често се обуславя от жлъчнокаменната болест. При колика тази болка е силна, присвиваща, съпроводена от повръщане, втрисане, явява се най-често нощем след консумация на определена храна – тлъстини, яйца, запръжки. Болката се излъчва към дясното рамо и кръста. Нерядко жлъчна колика се предизвиква от нервни напрежения, отрицателни емоции, къпане в студена вода, преди менструация. Между пристъпите болният се оплаква от тежест и тъпа болка в дясното подребрие, лош вкус в устата, подуване на корема. Постоянната болка е свойствена за възпаление на жлъчния мехур.

* Болка в корема при заболяване на черния дроб

Болка в дясното подребрие дават и някои заболявания на черния дроб – ехинокок (кучешка тения), рак, абсцес, застой при сърдечна слабост.С дълготрайна болка в чернодробната област може да протече и хроничният апандисит.

* Болка в корема при чревни колики

В много случаи болката се усеща в целия корем. Най-честа причина за подобни болки са чревните колики. Те се характеризират с пристъпи от присвиващи болки около пъпа (когато изхождат от тънкото черво) или в долната лява и дясна област на корема (Когато изхождат от дебелото черво). Чревните колики обикновено са краткотрайни и се облекчават след поставяне на топло върху корема или изпускане на газове. Чревните колики могат да бъдат резултат на някои диетични грешки – преяждане, консумация на развалена или несвойствена храна, чревни инфекции (дизентерия, салмонелоза,глисти), някои отравяния (медикаменти, олово, гъби). Много често след коликите се появяват диарии.

* Болка в корема при остър перитонит

Силна, постоянна болка в корема е свойствена за острия перитонит. Тя се усилва при движение, дишане, кашлица. Коремът е подут, силно болезнен. Общото състояние е влошено. Болният често колабира. Газове и изпражнения липсват. С внезапна, остра, -присвиваща болка около и под пъпа протича запушването на червата – заклещена херния, стеснение, притискане от тумори.

* Болка в корема при запушване на чревен кръвоносен съд

Внезапна, непоносима и неотзвучаваща болка е характерна за запушване на чревен кръвоносен съд. В тези случаи бързо настъпва шоково състояние.

* Болка в корема при заболяване на вътрешните полови органи

Болка в долната част на корема у жени се обуславя често от заболяване на вътрешните полови органи – възпаление на тръбите, извънматочна бременност, завъртане на киста.

* Болка в корема при апандисит

При всяка болка в корема трябва да се мисли и за апандисит . При него в началото болката обикновено е по целия корем, но бързо се локализира в дясната долна част. Болката е постоянна, дълбаеща и се засилва при дишане и кашлица. Коремът е подут, липсват газове, уринирането е затруднено. Болката често се излъчва към десния крак
В някои случаи болката в корема може да бъде изява на сравнително леки заболявания. Нерядко обаче е указание за сериозно, заплашващо живота състояние, поради което изисква сериозно отношение от болния и околните. При всяка коремна болка болният трябва да бъде обездвижен на легло, да не се слага нито топло, нито студено на корема, да не се дават никакви лекарства (особено болкоуспокояващи и очистителни)о Трябва спешно да се извика лекар. За уточняване същността на болката в корема е необходимо да се извършат някои изследвания – урина, кръв, рентген, които в редица случаи могат да се проведат само в болнична обстановка.

европеа.ком